Toepassing van de Amberwet onder WIA is niet hetzelfde als onder (2023)

In tegenstelling tot de WAO geldt voor het ontstaan ​​van aanspraak op een eerder geweigerde WIA-uitkering zonder wachttijd niet de eis dat de werknemer na afloop van de wachttijd arbeidsongeschikt is.

De kosten die een werknemer met een langdurige arbeidsongeschiktheid voor de werkgever kan maken, zijn bijzonder hoog. Deze kosten bestaan ​​voornamelijk uit de loondoorbetaling tijdens ziekte gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid en de toekenning door de werkgever van de WGA-uitkering aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer en de werknemer die geheel maar niet blijvend arbeidsongeschikt is. in de eerste tien jaar van deze uitkering, die wordt toegekend omdat de werkgever in die tien jaar als eigenrisicodrager de WGA-uitkering zelf moet betalen, of omdat de eerste tien jaar van de WGA-uitkering van invloed zijn op de hoogte van de WGA-differentiatiepremie die de werkgever moet betalen.
Om te voorkomen dat werkgevers ontmoedigd raken door deze hoge kosten van het aannemen van werknemers die een groter risico lopen op ziekteverzuim, zoals werknemers met een WAO- of WIA-uitkering, bevat de wet een reeks regelingen die de risico's van ziekteverzuim verminderen om deze werknemers te verminderen. Zo is er sinds de invoering van de Ziektewet op 1 januari 1994 een zogenaamde "risicovrije polis" waarbij bepaalde groepen werknemers recht hebben op een Ziektewet-uitkering. , die de werkgever kan compenseren met in te vorderen loon. doorbetaald tijdens ziekte (artikel 29b Ziektewet). De Wet afschaffing en reïntegratiebevordering Malus (de zogenaamde "Amberwet"), ingevoerd op 1 juli 1995, voorziet ook in de mogelijkheid (in artikel 39 en 43a WAO) dat in eerste instantie op grond van de WAO geweigerde uitkeringen later kunnen ontstaan ​​met een kortere wachttijd en dat eerder toegekende en vervolgens ingetrokken WAO-uitkeringen weer kunnen worden geactiveerd, een en ander bij nieuw ziekteverzuim binnen vijf jaar na afloop van de wachttijd of na de laatste herziening of stopzetting van de uitkering, mits de onvermogen om te werken komt voort uit dezelfde oorzaak die bestond aan het einde van de respijtperiode.
Met de invoering van de WIA op 29 december 2005 (in de praktijk de toepassing van de Wet Amber genoemd) zijn de mogelijkheid van later ontstaan ​​van WAO-aanspraken en de mogelijkheid tot heractivering van het recht op WAO-uitkeringen ongewijzigd overgenomen, met dien verstande dat de verkorte cooldown, die in de WAO nog vier weken was, is in de WIA aangepast zodat de cooldown helemaal niet meer gold.
Voor de werkgever betekent de toepasselijkheid van de risicovrijpolis of de Amberwet niet alleen dat de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte worden verlaagd, maar ook dat de WAO- of WGA-uitkering van de betreffende werknemer geen kosten met zich meebrengt voor de werkgever. . . Met betrekking tot de risicovrije polis staat in de wet uitdrukkelijk dat de WAO- of WIA-uitkering na de Ziektewet niet door de werkgever is betaald. Dit vloeit voor wat betreft de bepalingen van de Amberwet voort uit het feit dat de WAO- of WIA-uitkering wordt toegekend aan de werkgever waar de werknemer werkzaam was toen de WAO- of WIA-respijtperiode begon (de uitkering is dus nog steeds de werkgever kan betalen als de werknemer op dat moment al in dienst was van de werkgever). Ook na invoering van de Vangnetten Wet op Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid wordt per 1 januari 2014 de Ziektewet voor werknemers met een risicovrije polis niet opgedragen aan de werkgever en worden de daarna opgebouwde uitkeringen of WGA herleeft alleen aan de werkgever worden toegewezen als de werknemer op de dag van de respijtperiode voor het eerst in dienst wordt genomen door de toepasselijke werkgever.
Gezien het expliciete uitgangspunt in de wetsgeschiedenis dat met de invoering van de WIA niet is beoogd het beleid ten aanzien van de Amberwet te wijzigen, afgezien van het vervangen van de verkorte wachttijd van vier weken door het opheffen van de wachttijd, heeft het Centraal College van Beroep een opmerkelijke uitspraak. De Centrale Raad leidt uit de letterlijke tekst van de wet af dat het ontstaan ​​van het recht op de WIA-uitkering achteraf niet afhankelijk kan worden gesteld van de eis dat de werknemer in ieder geval arbeidsongeschikt is aan het einde van de gratieperiode. Deze voorwaarde komt niet voor in de wettekst van de WIA, zonder een toelichting op de wetsgeschiedenis. Zodra de tekst van de wet duidelijk is, gaat het Centraal College van Beroep ervan uit dat deze eis niet meer geldt.

Centraal College van Beroep 29 maart 2013, www.rechtspraak.nl, LJN:BZ6925

Om het recht op de WIA-uitkering later te laten ontstaan, is het nu voldoende dat de werknemer aan het einde van de respijtperiode geen recht had op de WIA-uitkering omdat hij niet (gedeeltelijk of geheel en definitief) arbeidsongeschikt is geworden om dezelfde reden waardoor hij tijdens de wachttijd zijn eigen werk niet kon doen. Met andere woorden: de werknemer hoeft aan het einde van de respijtperiode niet arbeidsongeschikt te zijn, ook niet aan het einde van de respijtperiode. Hierdoor kan een nieuwe WIA-uitkering worden toegekend aan een werknemer die voor het einde van de respijtperiode volledig hersteld is, zonder nieuwe respijtperiode, indien hij door dezelfde oorzaak binnen de respijtperiode valt. Het kan daarom zinvol zijn om een ​​WIA-formulier in te vullen voor werknemers die tegen het einde van de wachttijd hersteld zijn, maar een groter risico lopen om door dezelfde ziekte weer te vertrekken, hoewel men zich kan afvragen of dat nodig is. stelt vast dat er aan het einde van de wachttijd geen recht op de WIA-uitkering bestaat omdat de werknemer weer volledig geschikt is voor het eigen werk.

Ondertekening Arbeidsrecht ©

Met de arbeidsrechtelijke handtekening © biedt Van Zijl Advocaten werkgevers en hun adviseurs proactieve ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffingen.Meer informatie

Ga naar:

  • sjablonen voor arbeidsovereenkomsten
  • Huidig ​​Arbeidsrecht
  • Technisch advies Bovenste
  • tips en waarschuwingen Bovenste

toegang

Deelnemers aan het Arbeidsrecht © abonnement kunnen hier inloggen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van onze website.

Professioneel advies over arbeidsrecht en sociale zekerheid

Tijdens het technisch overleg (vier keer per jaar) bespreken we de twijfels van de deelnemers en de actualiteit van de afgelopen drie maanden. De eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op:

- Maandag 6 maart 2023: Koning Willem II Stadion, Tilburg
- Martes 7 maart 2023: Vanuit Soesterduinen, Soest
- Woensdag 8 maart 2023: Van der Valk Hotel Zwolle
- Jueves 9 de março de 2023: Van der Valk Hotel Dordrecht
- maandag 13 maart 2023: Best Western Plus Hotel Groningen Plaza (of online)
- Dinsdag 14 maart 2023: Novotel Hotel Eindhoven
- Woensdag 15 maart 2023: Van der Valk Hotel Goes
- 16 de março de 2023: Van der Valk Hotel Akersloot (on-line)

Online deelname is mogelijk voor de bijeenkomsten op maandag 13 maart 2023 en donderdag 16 maart 2023.

Klik hier voor een gratis proefversie

Risicovrij voorraadbeleid en subsidieregelingen

Voor welke werknemers geldt de no-riskpolis bij ziekte? En voor welke werknemers kunt u een loonkostenvoordeel of loonkostensubsidie ​​krijgen? Christa Jacobs kan u vertellen hoe u kostenbesparingen voor gehandicapte werknemers niet misloopt!

Klik hier voor meer info!

Update je labor© handtekening!

Als deelnemer aan het arbeidsrecht © abonnement signaleren wij voor u kansen en bedreigingen op het gebied van arbeidsrecht en werknemersverzekeringen.

Wilt u ook graag concreet advies ontvangen waarmee u zelf de gewenste acties kunt uitvoeren? Upgrade dan je arbeidsrecht abonnement naar een plus- of topabonnement!

Meer informatie

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 03/14/2023

Views: 5744

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.